Cyfrowa przyszłość

Perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli

Płock 25.05.2012

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym seminarium prezentującym wyniki projektu badawczego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie”.

Upowszechnienie komputerów i Internetu przyczynia się do transformacji różnych sfer życia, a także organizacji i sposobów funkcjonowania firm i instytucji. Technologie informacyjno-komunikacyjne wkraczają w świat lokalnego samorządu i lokalnej administracji publicznej w zdecydowany sposób, coraz intensywniej przekształcając ich funkcjonowanie. Dotyczy to zarówno działań wewnątrz instytucji, jak również sposobów świadczenia usług i kontaktów z otoczeniem, w szczególności z obywatelami i firmami (klientami urzędu). Podobnie zmienia się sytuacja firm i organizacji pozarządowych. Zmienia się także otoczenie, w jakim instytucje te funkcjonują, chociażby rynek pracy, na którym spada zapotrzebowanie na jedne zawody, a zamiast tego pojawiają się nowe wymagające zupełnie innych kompetencji.

Zmiany związane z upowszechnieniem technologii cyfrowych powodują wiele zagrożeń, m.in. wykluczenie cyfrowe, bezrobocie technologiczne. Jednocześnie jest to również szansa na rozwój, podniesienie jakości usług, a także jakości życia lokalnych społeczności. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie do wyzwań przyszłości.

Przedmiotem projektu była diagnoza trendów rozwojowych i prognozowanie zmian gospodarczych zachodzących na Mazowszu w efekcie upowszechnienia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT – Information and Communications Technology), jak również określanie i prognozowanie przyszłych elementów krytycznych (bariery) i potencjalnych obszarów rozwoju (szanse).

Projekt przebiegał pod naukowym kierownictwem znanego socjologa, dr Dominika Batorskiego, specjalisty w zakresie przemian społecznych związanych z upowszechnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Korzyści z uczestnictwa:

  • Zapoznanie się z barierami wprowadzania nowoczesnych rozwiązań ICT w administracji
  • Zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań ICT w administracji

Szczególnie zapraszamy:

  • Samorządowców – urzędników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników lokalnych instytucji publicznych, radnych
  • Przedstawicieli firm współpracujących z samorządami
  • Przedstawicieli lokalnego biznesu
  • Organizacje pozarządowe współpracujące z samorządami
  • Pracowników naukowi, studentów wydziałów zarządzania i socjologii
  • Inne osoby zainteresowane tematyką

Program

9.30 Rejestracja
10.00 Cyfrowa przyszłość – trendy społeczne i gospodarcze związane z rozwojem i upowszechnieniem ICT
Adam Płoszaj
10.25 ICT, lokalne rynki pracy i elastyczne formy pracy
Jan Herbst
10.50 ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny
Adam Płoszaj
11.15 Przerwa kawowa
11.45 Diagnozowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej – od statystyki do debaty
Jan Herbst
12.10 ICT jako szansa dla firm lokalnych
Wojciech Fenrich
12.35 Kierunki rozwoju technik informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP
Marek Średniawa
13.00 Poczęstunek południowy

Prelegenci

Adam Płoszaj

Asystent naukowy w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego; przestrzennych aspektów innowacyjności i działalności naukowo-badawczej; bibliometrii i naukometrii; szkolnictwa wyższego; społeczeństwa informacyjnego; współpracy inter- i intra-organizacyjnej; zarządzania wiedzą w administracji publicznej, współpracy terytorialnej i transgranicznej. Uczestniczył w realizacji kilkudziesięciu projektów badawczych krajowych oraz międzynarodowych, w tym finansowanych ze środków Programów Ramowych badań UE. Doświadczenie badawcze zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. w ramach projektów realizowanych we Francji oraz na Ukrainie, a także podczas pobytu naukowego na Carleton University w Ottawie (Kanada).

Jan Herbst

Socjolog, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, badacz aktywności społecznej oraz lokalności w każdym jej wymiarze. Laureat nagrody im. F. Znanieckiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów dotyczących problematyki aktywności obywatelskiej, kapitału społecznego, zróżnicowań regionalnych,
bezrobocia. Dumny członek zespołu badań Fundacji „Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”", ekspert ds badań Stowarzyszenia Klon/Jawor. Współzałożyciel i wyznawca misji portalu mojapolis.pl. Członek Rady Programowej kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”.

Wojciech Fenrich

Absolwent socjologii (2006) i filozofii (2009) UW, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW (2011). Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Marek Średniawa

Doc. dr inż. Marek Średniawa jest pracownikiem naukowym Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, a także niezależnym konsultantem międzynarodowym prowadzącym działalność pod szyldem Średniawa Consulting. Jest autorem, bądź współautorem, dwóch książek i ponad 50 publikacji. Głównymi obszarami jego zainteresowań są aspekty techniczne, biznesowe i prawne usług i sieci komunikacji elektronicznej, rozwój Internetu, konwergencja telekomunikacji, informatyki i mediów, problemy społeczeństwa informacyjnego oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych i sieci w badaniach dotyczących kultury i sztuki (cultural analytics). Jest często zapraszanym prelegentem i moderatorem na krajowych i zagranicznych konferencjach, zarówno technicznych jak i humanistycznych. Pełni rolę eksperta i recenzenta projektów europejskich w programie Celtic-Plus. Jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz wiceprzewodniczącym Komisji Terminologii Informatycznej przy Radzie Języka Polskiego. Prywatnie interesuje się sztuką i jest miłośnikiem twórczości Witkacego. W wolnych chwilach grywa w tenisa i zajmuje się fotografią.

Miejsce: Płock, Dom Darmstadt, ul. Stary Rynek 8


Wyświetl większą mapę

Możliwość komentowania jest wyłączona.